Conference

Article
วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์กล้วยทอดที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Conference
โครงการการประชุุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ UTCC ACADEMIC DAY ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
5 มิถุนายน 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-