Conference

Article
พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (ISBN: 9786162785627)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://annualconference.ku.ac.th/58/Full-eProceeding-KU58-No2-eISBN.pdf