Conference

Article
ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ร่วมกับธาตุอาหารเสริมพืชต่อความรุนแรงของโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008469 ชื่อวิชา Diseases of Economic Crops,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :จัดทำเป้นโปรแกรมการพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองฝักสด,1 มิ.ย. 2006 - 28 ก.ย. 2009