Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020)
ชาติ
1 พฤษภาคม 2020
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-