Conference

Article
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสาหรับการจัดการงานซ่อมบารุงเครื่องจักรและเครื่องมือวัดกรณีศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020)
Class
ชาติ
Date
1 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-