Conference

Article
การจัดการวัสดุคงคลังประเภทอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในระบบที่มีการชำรุดหลายรูปแบบ
Conference
งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตรั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (IE NETWORK 2020)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 พฤษภาคม 2020
Location
บางละมุง (ภายหลังเป็นนำเสนอบรรยาย ONLINE เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-