Conference

งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตรั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (IE NETWORK 2020)
ชาติ
7 - 8 พฤษภาคม 2020
บางละมุง (ภายหลังเป็นนำเสนอบรรยาย ONLINE เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ชลบุรี ประเทศไทย
-