Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่ง ชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ชาติ
6 มีนาคม 2020
นครปฐม ประเทศไทย
-