Conference

Article
ผลของกระบวนการแยกส่วนกรดไขมันที่มีต่อคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่ง ชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
Class
ชาติ
Date
6 มีนาคม 2020
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-