Conference

Article
ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำยอดของมะละกอแขกดำเกษตรในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
5 พฤศจิกายน 2019 - 7 พฤศจิกายน 2
Location
นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
doi: 10.14457/KU.res.2020.19
Related Link
-