Conference

Article
ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สีที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162785627)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-