Conference

Article
การประมาณค่า Load Margin โดยวิธีทาง Machine Learning จากข้อมูลที่ใช้มาตรฐานการวัดแบบประสานเวลา
Conference
งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ประจำปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019)
Class
ชาติ
Date
23 - 24 กันยายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-