Conference

Article
อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแมวมาเลี้ยงของคนวัยทำงาน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15 และเครือข่ายวิชาชื่นครั้งที่5
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-