Conference

The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON42) การประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42
ชาติ
30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
-