Conference

Article
อิทธิพลของการวางผลิตภัณฑ์ในซีรีย์เกาหลีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-