Conference

Article
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปร ด้วยการให้ความร้อนต่่าความชื้นสูง
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
12 - 13 ธันวาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-