Conference

Article
ผลของสารไดเมโทมอร์ฟ 50% W/V SC และเมทาแลกซิล 25% WP ในการควบคุมเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนหมอนทองในห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ เกษตรแม่นยำ ก้าวนำเกษตรไทย ”
Class
ชาติ
Date
12 - 14 พฤศจิกายน 2019
Location
หัวหิน อำเภอชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-