Conference

Article
การศึกษาเชิงตัวเลขของการเผาไหม้มีเทนด้วย RNG k-epsilon Turbulence Eddy Dissipation Concept
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กรกฎาคม 2019
Location
เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-