Conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
ชาติ
2 - 5 กรกฎาคม 2019
เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
-