Conference

Article
โครงสรา้งกลุ่มประชากรแบคทีเรียในน้ำทะเลจากอ่าวไทยตอนบน
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรศาตร์กำแพงแสน ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
Nakhornpathom นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-