Conference

Article
การปรับปรุงท่าทำงการทำงานของพนักงานศูนย์กระจายสินค้าบริโภค เพื่อลดควำมเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้อ
Conference
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2562
Class
ชาติ
Date
24 กันยายน 2019
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-