Conference

Article
ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเลและการใช้พลังงานในการอบแห้ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
12 - 13 ธันวาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-