Conference

Article
การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนอายุ 10-12 ปี ที่เข้าร่วมโครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทย ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 (ISBN: 9786162785368)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-