Conference

Article
การบำบัดสีย้อมรีแอคทีฟในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการคะตะไลติกโอโซเนชันที่ใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Conference
WEF-EESS Conference on Advancement in Water and Wastewater Treatment and Reuse (AWWTR-19)
Class
นานาชาติ
Date
29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019
Location
-
DOI
-
Related Link
-