Conference

Article
การประเมินความต้านทานต่อโรคตายพรายของเชื้อพันธุกรรมกล้วยตานี (Musa balbisiana)
Conference
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
5 - 7 พฤศจิกายน 2019
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-