Conference

Article
การเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชมุวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
978-616-278-536-8
Related Link
-