Conference

Article
คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนทอดกรอบของผู้บริโภค
Conference
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มิถุนายน 2019
Location
ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-