Conference

Article
การลดอุณหภูมิห้องโดยใช้แผ่น Peltier
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
978-616-278-536-8
Related Link
-