Conference

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกี่งร้อน ครั้งที่ 12
ชาติ
12 - 13 ธันวาคม 2019
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร