Conference

Article
การเพาะเลี้ยงเซลล์เยื่อบุต่อมขนปฐมภูมิจากเนื้อเยื่อต่อมขนไก่
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 ; The 16th KU-KPS National Conference
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดสอบการดื้อยากันบิดของเชื้อ Eimeria spp. ที่แยกได้จากไก่เนื้อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสีตว์ แหล่งทุน :หน่วยงานรัฐ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช,1 พ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2020