Conference

การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39
ชาติ
27 - 29 สิงหาคม 2019
เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า