Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น"
ชาติ
4 - 5 กรกฎาคม 2019
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-