Conference

Article
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของคลอร์เตตร้าซัยคลิน 20 เปอร์เซนต์ชนิดละลายน้ำในสุกรไทย
Conference
Asian Pig Veterinary Society Congress 2019
Class
นานาชาติ
Date
26 - 28 สิงหาคม 2019
Location
Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
DOI
-
Related Link
-