Conference

Article
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของดอกโสน
Conference
ประชุมวิชาการวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (NPHT17)
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กรกฎาคม 2019
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-