Conference

Article
พฤติกรรมผู้บริโภคและการรู้เท่าทันสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่ม Generation C
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ISBN: 9786168088425)
Class
ชาติ
Date
4 - 5 กรกฎาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-