Conference

Article
ปัจจัยที(มีผลต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามระดับความเป็นพิษต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดกำแพงเพชร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2019 North Eastern University (ISBN: 9786169209768)
Class
ชาติ
Date
20 กรกฎาคม 2019
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-