Conference

Article
ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเพิ่มมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสและสมบัติของดินบางประการ
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 (ISBN: 9786162785245)
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กรกฎาคม 2019
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-