Conference

Article
รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ตัดสินใจซื้อของเล่นฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”
Class
ชาติ
Date
31 กรกฎาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-