Conference

Article
วัสดุบุผนังภายในจากเส้นใยกัญชงและวัสดุประสานจากธรรมชาติ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Class
ชาติ
Date
18 กรกฎาคม 2018
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-