Conference

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถแท็กซี่
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-