Conference

Article
การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
15 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2019
Location
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-