Conference

Article
ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง.
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 20
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-