Conference

Article
อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบชำระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
14 มิถุนายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-