Conference

Article
คุณภาพซากและการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นจากไก่ไข่ปลดระวาง
Conference
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 (สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) (ISBN: 9786167851068)
Class
ชาติ
Date
21 มิถุนายน 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-