Conference

Article
การศึกษาผู้บริโภคเชิงลึก: สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง ปัญหา และความคาดหวังของผู้บริโภคกาแฟสกัดเย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-