Conference

Article
การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีทำนายปริมาณสารฟีนอลิกในเห็ดมิลค์กี้
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-