Conference

Article
อิทธิพลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ราคาที่ยุติธรรม และความผูกพันต่อตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดระยอง
Conference
The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.
Class
ชาติ
Date
21 กรกฎาคม 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-