Conference

ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ISBN: 0000000000000)
ชาติ
24 พฤศจิกายน 2018
สกลนคร ประเทศไทย
-