Conference

Article
การปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้าใบสู่ระบบนิเวศภายนอก
Conference
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)