Conference

Article
การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท
Conference
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ISBN: 9786162961892)
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2019
Location
องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-