Conference

Article
การเลือกชนิดสารไวแสง ระยะเวลาการผสมและชนิดหลอดไฟสำหรับเพิ่มค่าความหนาแน่นของการเชื่อมขวางของฟิล์มจากยางธรรมชาติที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วย UV
Conference
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-