Conference

Article
อิทธิพลของการโฆษณาในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
Conference
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Class
ชาติ
Date
29 มีนาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-