Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11"
ชาติ
27 - 28 มีนาคม 2019
อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรด้วย วิธีอิไลซ่า (ELISA)