Conference

Article
สมบัติทางกายภาพ และเคมีของแป้งข้าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (ISBN: 9786162785115)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-